صدور مجوز حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق

صدور مجوز حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق
سخنگوی دولت از صدور مجوز حضور تماشاگران در بازی پنجشنبه ایران و عراق خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir