اعتصاب کارکنان راه آهن انگلیس

اعتصاب کارکنان راه آهن انگلیس
اعتصاب سراسری کارکنان راه آهن انگلیس، مسافران این بخش را با مشکل مواجه کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir