چگونه می‌توان پاورقی در Word ایجاد کرد؟

چگونه می‌توان پاورقی در Word ایجاد کرد؟
استفاده از پاورقی(Footnote) و متن پایانی(Endnote) می‌تواند سند ورد شما را دقیق و دسترسی به معانی کلمات و لینک‌ها را ساده کند.
منبع خبر : iribnews.ir