مهمترین عناوین خبرگزاری های پاکستان

مهمترین عناوین خبرگزاری های پاکستان
نخست وزیر پاکستان بر ضرورت توقف جلوگیری از قاچاق سوخت و فروش آن در کشور تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir